Затваряне на прозореца

 

O – център на корекционната пластина, който се явява също и проекционен център на системата;

S – връхна точка (център на отразяващата повърхност) на сферичното огледало;

Fa –  главен фокус, т.е. фокус за лъчите от звезда, проектираща се в цен­търа на полето (в оранжево). Тези лъчи осветяват централна област от огледалото с диаметър близък до този на корекционната пластина;

Fbфокус на лъчите от звезда, проектираща се в края на полето (в зелено). Тези лъчи също осветяват област от огледалото с диаметър колкото пластината, но тази област не е концентрична на огледалото, т.е. неговия връх (т. S) не е в нейната среда;

fфокусно разстояние на огледалото: f = SF = 172 см;

k1сфера, част от която е отразяващата повърхност на огледалото;

r1радиус на тази сфера, т.е. на повърхностната кривина на огледалото: r1 = 2f = 344 см;

k2 - сфера, част от която е огънатото фокално поле на телескопа;

r2радиус на тази сфера: r2 = r1/2 = f = OFa;

αполовината от ъгловия обхват на телескопа (2α = 1.23о по страната на CCD-матрицата, α = 0.615o).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Широкоъгълната система Шмит е добре коригирана от кома благодарение на по-малкия диаметър d1 на входния отвор (диафрагма или корекционна пластина) в сравнение с диаметъра d2 на сферичното огледало. Поради тази разлика светлинните снопове b и c от звезди, чиито образи Fb и Fc се проектират в краищата на полето, осветяват фронтално различни области от огледалото, с центрове съответно Sb и Sc. Дефекта кома се получава когато имаме косо отражение на светлинен сноп в повърхността на огледалото, но при класическата система Шмит това е избягнато чрез по-малкия диаметър на диафрагмата DD’ и чрез нейната отдалеченост точно на 2f от огледалото. Така периферни лъчи като bp и cp, които иначе биха се отразили косо и биха допринесли за появата на кома, се спират от диафрагмата и не участват в построяването на образа.

Изнесеният в т. O проекционен център на системата обуславя сферично огънатото фокално поле, имащо радиус на своята кривина r/2, т.е. колкото е фокусното разстояние на огледалото, но с център в т. O. Спрямо самото огледало фокалното поле се явява изпъкнало, за разлика от много други оптични системи, при които фокалното поле е вдлъбнато. Сферично огънатото фокално поле е основен недостатък на системата Шмит. Корекционната пластина, обичайно монтирана на мястото на отвора на диафрагмата DD’ има за цел да коригира сферичната аберация на силно вдлъбнатото огледало.

 

 

Текст и фигури: Пенчо Маркишки