Към другите новини

 

 

Звезда от тип FU Orionis със силно променлива акреция е

открита в НАО Рожен

 

11 октомври 2012 г.

 

Екип от български астрономи откри звезда от типа FU Orionis, която показва силна фотометрична и спектрална променливост, нетипична за този тип обекти. За повече информация за този тип обекти натиснете тук.

Звездата е открита като променлива от руския астроном-любител Антон Хруслов през 2009 г. и носи означението V582 Aur. Според данните от фотографските астрономически архиви, които събрахме до момента, звездата е избухнала през 1984 г. и досега остава със силно повишен блясък. Нашите фотометрични наблюдения на V582 Aur започнаха от есента на 2009 г. с използването главно на телескопите на НАО Рожен. Същевременно по наша инициатива и с наше участие бяха получени спектрални наблюдения в обсерваториите Горен Прованс (Франция), Азиаго (Италия) и Скинакас (Гърция).

 

 

Наблюдения на V582 Aur с Шмит телескопа на НАО Рожен, в ляво от 4 април 2011 г., в дясно от 12 април 2012 г. Само една година по-късно звездата е по-слаба с 2.8 звездни величини във видимата област на спектъра. (Снимките са получени чрез съвместяването на по три кадъра в B, V и R филтри)

 

 

 

 

V582 заснета с 2-м RCC-телескоп на НАО по време на максимума на блясъка си на 31 октомври 2011 г.

Снимка: Сунай Ибрямов.

 

Фотометричните и спектрални наблюдения, с които разполагаме досега, показват много бързи промени на темпа на акреция от околозвездния диск върху повърхността на звездата. Блясъка на звездата се променя съществено през различните периоди на наблюдения, като регистрираната максимална амплитуда достига до 2.8 (V) звездни величини. Още по-значителни са промените на спектъра на звездата и особено на профила на линията на водорода . По време на максимален блясък линята има типичния за обектите от FU Orionis тип P Cyg профил със слаб емисионен компонент и много дълбок и широк абсорбционен компонент със силно отместване към синята област на спектъра. По време на дълбокия минимум на блясъка през пролетта на 2012 г. емисионния компонент силно увеличи интензивността си, докато абсорбциония компонент почти изчезна, т.е. спектъра наподобяваше на звезда от тип T Tau. Всички регистрирани изменения говорят за промяна в темпа на акреция с един до два порядъка и на свързания с него интензивен звезден вятър.

 

 

 

Криви на блясъка на V582 Aur във филтрите BVRI от август 2009 до септември 2012 г., по наблюдения с 2-м RCC, 50/70 см Шмит и 60-см Касегрен телескопи на НАО Рожен и 1.3-м телескоп на обсерваторията Скинакас (Гърция).

 

Обяснението на наблюдаваните изменения на блясъка и спектъра на V582 Aur може да се търси в структурата и свойствата на околозвездия диск. Възможно е дискът да се състои от зони с различна плътност, т.е. в него да е започнало формирането на планети, и поради тази причина темпа на акреция да се променя значително с времето. Друг модел, обясняващ нашите наблюдения е наличието на втори компонент в системата – звезда или голяма планета, която се движи по силно епиптична орбита около централната звезда. Тогава, навлизайки в зоната на околозвездия диск, втория компонент предизвиква гравитационни смущения и съответно усилва или отслабва темпа на актеция. Регистрирането на периодичност в промяната на блясъка би било силен аргумент за правилността на втория модел. Уникалността на получените резултати се състои във възможността да изследваме непосредствено еволюцията на младите звезди и формирането на планетни системи около тях.

Резултатите от изследванията на звездата се подготвят за публикуване с участието на наши колеги от Италия, Франция и Япония. Повече подробности и актуална информация може да получите от сътрудниците на Института по астрономия с НАО:

 

доц. д-р Евгени Семков

esemkov@astro.bas.bg

 

ас. д-р Стоянка Пенева

speneva@astro.bas.bg

 

 

 

Художествена импресия на обект от типа FU Ori, картина на Ася Цветкова.

 

 

 

  

 

Към другите новини