Към другите новини

 

 

Къде сме ние в науката и инженерните дисциплини?

 

21 септември 2011 г.

 

През 2010 година бе публикуван деветнадесетия доклад за развитието на науката в САЩ и в света. Обобщена информация за съдържанието на доклада се съдържа в писмото на Председателя на борда за научни изследвания, с което той изпраща доклада на Президента и на Конгреса на САЩ. Такива доклади се подготвят и представят на всеки две години. Анализът за периода от 1995 до 2007 година съдържа информация за развитието на различни области на науката и инженерните дисциплини в 195 държави.  Целият доклад с Приложенията, от които са взети данните, се намира на сайта  http://www.nsf.gov/nsb. Част от данните за България са показани в приложената по-долу графика. По хоризонталната ос е нанесено времето, а вертикалната ос показва на кое място е класирана България сред разгледаните 195 страни. Тази графика е доста показателна в няколко отношения. Първо,  добре се вижда тенденцията за спад в рейтинга на България. За разглеждания дванадесетгодишен период, отчитайки  средно всички области на науката, България се е преместила от 41-ва на 49-а позиция. Второ, почти през целия период най-високо в класацията сред другите науки се намира астрономията. И трето, интересно е сравнението на мястото на България в тази класация с позицията, която страната заема по брутен вътрешен продукт на глава от населението.

 

 

Щракнете за да видите голяма версия на графиката

 

 

 

Вижте също Посещение на посланника на САЩ н.пр. Д. Уорлик в НАО-Рожен

 

 

  

 

Към другите новини