Телескопи, светоприемна апаратура | Инструкции за управление на 2м РКК-телескоп (PDF, 941 KB)

 

 

 

безопасна  работа  с  2-м  телескоп  на  НАО  “рожен”

 

 

1. Специфика на работата с телескопа

Всеки голям телескоп, в т.ч. и 2-м РКК на Националната астрономическа обсерватория “Рожен”, е голяма, мощна и скъпа машина, изискваща повишено внимание при работа с нея. Особеностите на работата идват най-вече от условията на труд: през нощта, при понижени нива на осветеност и внимание, и при по-ниски от комфортните температури. Това налага строгото спазване на правила за безопасност, произтичащи както от техническите предписания и изискванията на КТ, така и от опита, натрупан при експлоатацията на съоръжението и оборудването. Очевидно, направленията на безопасност са две:  персонална и техническа.

 

 

2. Персонална безопасност

Опасността за обслужващия телескопа нощен екип може да дойде от различни посоки. Ето някои от тях и елементарните предпазни мерки:

1.              Разлятото по пода масло от наблюдателната платформа (количка) може да доведе до сериозна травма при подхлъзване.

2.              Електрозахранването на “тролея” за въртенето на купола – при включен телескоп да се избягва движение по вътрешния балкон под купола.

3.              При работа с количката да не се отваря вратата й без предварително да се убедим, че сме на безопасна височина от пода. Работата с количката е подробно описана в отделна инструкция.

4.              При приближаване на телескопа с количката да се внимава да не се притисне главата или ръката.

5.                             При въртене на купола стълбата към него може да удари или притисне намиращ се на външната тераса човек – затова да се избягва тази операция при наличие на хора там.

 

 

3. Техническа безопасност

Опасността за техническото състояние на телескопа може да дойде не само от неспазване на заводските и климатичните предписания за работа с него (за което тук няма да става дума, тъй като има съответни документи), но и от действия около телескопа, създаващи предпоставки за повреди, като:

1.              Пушене в близост до оптическите повърхности – катранът  от цигарения дим се полепва лесно по оптичните повърхности, силно намалява прозрачността в УВ-област и много трудно се почиства. Следователно, пушенето под купола е недопустимо.

2               Приближаването към телескопа и, особено, към навесното оборудване с количката да става много внимателно и по възможност при включено осветление (от пулта или в краен случай от фенерче) за по-лесен визуален контрол. Добре е при неудобно положение (или твърде голямо сближаване) разстоянието между количката и оборудването да се контролира с допир на протегната ръка.

3               Да се предпочита работа с телескоп на изток от колоната! При това положение телескопът се вдига нагоре и няма опасност да притисне количката. Работата на запад от колоната изисква по-голямо внимание заради сближаването на количката и телескопа при следенето на обекта.

4               Наличие на предмети (стълба, дюар, маса, стол) в обсега на движение на количката е недопустимо.

5               Ръчките на механизма за ръчно затваряне на процепа на купола да са винаги в прибрано положение  (иначе се удрят в перилата!).

6               Да се помни, че т.н. “паркирано”, неутрално положение на количката е оразмерено без навесна апаратура. При монтирана камера, фотометър и, особено, фокален редуктор, габаритите на съоръжението могат да излязат извън “безопасния” периметър и да стане възможен удар в количката. Затова количката трябва да се паркира достатъчно далеч от възможната траектория на телескопа и светоприемната араратура.

Особени случаи на нещатни ситуации, потенциално опасни за телескопа (особено при бързо влошаващо се време) са свързани с отказ да се затворят или процепът на купола, или клапата на огледалото. Ръчното затваряне на процепа е бавна, но неизбежна процедура, а при незатворена клапа телескопът следва да се постави в положение, гарантиращо попадане на минимално количество прах в отвора.

 

 

4. Сигнали и действия при подаването им

Сигналите при опасни за самия телескоп ситуации (пространствено положение, проблеми с електрозахранването или маслото), които са предвидени от производителя, са описани в съответната техническа документация. Ако сигналът е свързан с маслото или движенията на телескопа, се реагира с аварийно изключване с “червения” бутон от всеки пулт. Същата реакция (или само изключване на движението) трябва да последва при видимо сближаване с количката. При възникване на такава ситуация операторът действа според регламента в Правилника за вътрешния ред в НАО. Ако се касае за незначителен (на пръв поглед) проблем, може да се опита изключване на системата и повторно включване. Ако и след това не се възстанови нормалното поведение на съоръжението, системата се изключва и на сутринта се докладва на техническите лица, отговорни за поддръжката на телескопа и на ръководителя отдел “Наблюдения”.

 

 

                                                                                                                             Изготвил:  доц. д-р Д. Колев

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура