| Назад | Към страницата "Конкурси" в сайта на ИА с НАО | Към сайта на ИА с НАО |

Конкурси


Материали по конкурси за професори и доценти

2015 г.        
         
доц. д-р Евгени Семков     доц. д-р Ренада Константинова-Антова     гл. ас. д-р Люба Славчева-Михова
доц. д-р Николай Томов          

Обяви

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 02. 11. 2015 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе “ № 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди”

на д-р Николай Александров Томов, доцент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Председател на НЖ: проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО

Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО - http://www.astro.bas.bg/~tomov .


Обява за академична длъжност “главен асистент”

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент” по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия” за нуждите на отдел “Звезди и звездни системи”.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.  Документи се приемат в института, 1784 София, бул.” Цариградско шосе “ № 72, тел. 9741910.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 42 от 9 юни 2015 г.


| Назад | Към страницата "Конкурси" в сайта на ИА с НАО | Към сайта на ИА с НАО |